Doporučovaný od 1 900,00 Kč
V nákupním seznamu od
Vytvořte nový nákupní seznam

Obchodní podmínky

§ 1. Definice

 1. Předpisy - tato pravidla a předpisy, které vymezují zásady uzavírání smluv o prodeji na dálku prostřednictvím internetového obchodu, zásady plnění těchto smluv, práva a povinnosti stran smlouvy o prodeji na dálku a zásady reklamačního řízení. Pokud jde o služby poskytované elektronickou cestou, jsou Pravidla a předpisy obdobně pravidly a předpisy uvedenými v § 8 zákona o elektronických službách.
 2. Zákazník - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která uzavře s prodávajícím smlouvu o prodeji na dálku.
 3. Spotřebitel - fyzická osoba, která s obchodníkem činí právní úkon, jenž přímo nesouvisí s její hospodářskou nebo profesní činností.
 4. Individuální podnikatel - fyzická osoba uzavírající smlouvu o prodeji na dálku, která přímo souvisí s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální povahu, zejména vyplývající z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení Centrálního registru ekonomických činností a informací.
 5. Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou a které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, vykonávající vlastním jménem hospodářskou nebo profesní činnost..
 6. Prodejce:.
  Venusti sp. z o.o.,
  tel. +420 554 144 665,
  info@matemundo.cz,
  NIP CZ685697641 (PL6121860348),
  REGON 366578876.
 7. Adresa sídla prodávajícího:.
  Ostrowskiego 9/508,
  53-238 Vratislav.
 8. Internetový obchod - webové stránky provozované prodávajícím, které jsou dostupné na elektronických adresách: https://www.matemundo.cz prostřednictvím kterého může Zákazník získat informace o Zboží a jeho dostupnosti a zakoupit Zboží nebo objednat službu..
 9. Smlouva o prodeji na dálku - smlouva o prodeji Zboží/smlouva o poskytování Digitální služby nebo Digitálního obsahu (je-li to relevantní) uzavřená prostřednictvím Internetového obchodu.
 10. Zboží - movitá věc, kterou si zákazník může zakoupit v internetovém obchodě.
 11. Digitální služba - služba, která spotřebiteli umožňuje:
  1. vytváření, zpracování, ukládání nebo zpřístupňování dat v digitální podobě;
  2. sdílení dat v digitální podobě, která byla nahrána nebo vytvořena spotřebitelem nebo jinými uživateli této služby;
  3. další formy interakce prostřednictvím dat.
 12. Digitální obsah - data vytvořená a poskytnutá v digitální podobě.
 13. Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie internetového obchodu – dokument stanovující podrobná pravidla pro zpracování osobních údajů a používání souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie tvoří přílohu 3 obchodních podmínek a jsou dostupné na adrese https:/ /www.matemundo.cz/cze-privacy-and-cookie-notice.html.
 14. Trvalé médium – znamená materiál nebo nástroj, který umožňuje zákazníkovi nebo prodejci ukládat informace určené osobně zákazníkovi nebo prodejci takovým způsobem, aby k těmto informacím mohl být v budoucnu přístup období přiměřené účelům, pro které jsou informace používány a které umožňuje reprodukovat uložené informace beze změny, zejména e-mail.
 15. Elektronický objednávkový formulář – elektronický objednávkový postup zpřístupněný prodávajícím kupujícímu.
 16. Elektronický formulář pro vrácení zboží – postup elektronického vrácení, který prodávající zpřístupnil kupujícímu; k dispozici na https://www.matemundo.cz/returns-open.php.
 17. Elektronický reklamační formulář – elektronický reklamační postup poskytovaný prodávajícím pro kupujícího; k dispozici na https://www.matemundo.cz/rma-open.php.
 18. Odeslání objednávky – potvrzení objednávky kliknutím na tlačítko „“ zákazníkem, považováno za odeslání závazného prohlášení zákazníka o úmyslu uzavřít smlouvu o prodeji na dálku s prodávajícím .
 19. Účet – soubor dat uložených v Internetovém obchodě a v ICT systému Prodávajícího týkající se daného zákazníka a objednávek zadaných zákazníkem a smluv o prodeji na dálku uzavřených zákazníkem s pomocí kterých může zákazník zadávat objednávky a včas - zrušit nebo upravit a uzavřít smlouvy o prodeji na dálku.
 20. Názor na zpracování objednávky nebo názor na jednotlivé Zboží – subjektivní výroky a hodnocení udělované ve formě hvězdiček od 1 do 5.
 21. Objednávka předplatného – objednávka automaticky vytvořená jako součást předplatného.
 22. Předplatné – elektronická služba, která umožňuje automatické vytváření Objednávek předplatného pro konkrétní Zboží podle opakování zvoleného Zákazníkem, aniž by bylo nutné zadávat samostatné objednávky až do dokončení Předplatného.
 23. Cyklické platby – jsou platby prováděné automaticky v určitých cyklech, které se používají k platbě za objednávky předplatného. Provádí se na základě souhlasu poskytnutého Kupujícím při zahájení Předplatného.

§ 2 Obecná ustanovení

 1. druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronickými prostředky:
  1. uzavření prodejních smluv online – s ohledem na zboží prodávané v internetovém obchodě,
  2. zásady registrace a používání Účtu v rámci Internetového obchodu,
  3. přidávání názorů, komentářů a hodnocení – zákazník může ke své objednávce přidat názor nebo komentář,
  4. zasílání e-mailů, ve kterých Prodávající potvrzuje přijetí objednávky, případné přijetí platby, přijetí objednávky ke zpracování.
 2. Používání internetového obchodu je možné za podmínky, že počítačový systém používaný zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
  1. webové prohlížeče v aktuální verzi, např.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. jakýkoli program pro prohlížení souborů ve formátu PDF.
 3. Obsah umístěný na stránkách Internetového obchodu včetně popisu Zboží a cen představuje výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu § 71 občanského zákoníku.
 4. Prodejce zpřístupní tyto obchodní podmínky spolu s přílohami prostřednictvím odkazu na domovské stránce před, během a po uzavření smlouvy o prodeji na dálku. Kupující si jej může stáhnout a vytisknout.
 5. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů v souvislosti s poskytovanými službami přijímá Internetový obchod technická a organizační opatření přiměřená stupni zabezpečení poskytovaných služeb, zejména opatření k zamezení přístupu neoprávněných osob získávání a úprava osobních údajů přenášených přes internet.

§ 3 Objednávky

 1. objednávku v Internetovém obchodě lze provést prostřednictvím Účtu nebo zvolit možnost nákupu bez registrace, v takovém případě je vytvořen interní účet, na jehož základě si Zákazník může Účet vytvořit. Interní účet je udržován, dokud nejsou data smazána ze systému nebo dokud není Účet zablokován.
 2. Nákup se provádí vyplněním elektronického formuláře objednávky dostupného na stránkách internetového obchodu. Výběr objednaného Zboží se provádí jeho přidáním do košíku. V elektronickém objednávkovém formuláři je mimo jiné uvedeno, jaké zboží, za jakou cenu a v jakém množství si zákazník přeje objednat na jím určené místo. Zákazník podnikne příslušné technické kroky na základě zobrazených zpráv.
 3. Jakmile zákazník zadá všechny potřebné údaje, zobrazí se souhrn zadané objednávky. Shrnutí objednávky bude obsahovat informace týkající se: identifikačních údajů prodávajícího, předmětu objednávky, jednotkové a celkové ceny objednaného zboží včetně nákladů na dodání a případných dalších nákladů, zvoleného způsobu platby, zvoleného způsobu dodání, doby a náklady na doručení.
 4. Pokud je předmětem smlouvy poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb, které nejsou uloženy na hmotném nosiči, nebo služby poskytované elektronicky nebo na dálku – spotřebitel v dodatečném zaškrtávacím políčku potřebném k zadání objednávky a umístěném na elektronické objednávce Formulář uděluje následující souhlas: „Souhlasím s dodáním digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, nebo se zahájením poskytování služby před uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a beru na vědomí ztrátu právo na odstoupení od smlouvy“. Prodávající potvrdí přijetí výše uvedeného souhlasu emailem.
 5. Pro zadání Objednávky je nutné v elektronickém objednávkovém formuláři uvést osobní údaje označené jako povinné, přijmout obsah obchodních podmínek, odeslat Objednávku stisknutím tlačítka "".
  1. Odeslání elektronického formuláře objednávky zákazníkem představuje závazné prohlášení o úmyslu uzavřít smlouvu o prodeji na dálku v souladu s obsahem těchto podmínek.
  2. Smlouva o prodeji na dálku se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy prodávající přijme elektronický objednávkový formulář, což je potvrzeno zobrazením zprávy kupujícímu potvrzující přijetí objednávky a uvedením jejího čísla.
  3. Po uzavření Smlouvy o prodeji na dálku obdrží Zákazník potvrzení zadané objednávky ve formě e-mailu, které obsahuje: potvrzení přijetí objednávky a konečné potvrzení všech důležitých náležitostí objednávky a všeobecné podmínky uzavřené smlouvy o prodeji na dálku (Podmínky internetového obchodu včetně příloh č. 1 a 2), údaje prodávajícího, odpovědnost prodávajícího za kvalitu plnění, o službách poskytovaných prodávajícím po prodeji a o způsob a účinky odstoupení od smlouvy. Poučení o způsobu a účincích odstoupení od smlouvy je obsaženo v příloze č. 1.
  4. Dokud prodejce nezahájí zpracování objednávky:
   1. Zákazník může svou objednávku změnit pomocí technického řešení dostupného na stránce elektronického objednávkového formuláře a znovu projít celou objednávkou. Objednávka se změní zadáním nové objednávky, která nahradí dříve zadanou. Případně je platba provedená Zákazníkem připsána na novou objednávku a v případě přeplatku je vrácena na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.
   2. Zákazník může svou objednávku zrušit výběrem možnosti „zrušit objednávku“ dostupné na stránce elektronického formuláře objednávky.
  5. Pokud zákazník zruší objednávku, prodejce vrátí přijatou platbu do 3 pracovních dnů. Platba bude vrácena pomocí stejné platební metody, kterou použil zákazník.
  6. Doba zpracování objednávky je 1 až 10 pracovních dnů od data uzavření smlouvy.

§ 4 Platba

 1. Internetový obchod nabízí možnost platby formou platby předem, na dobírku (s platbou na účet po doručení). Možnost odložené platby je možná v situacích individuálně dohodnutých s prodávajícím.
 2. Platbu za zboží lze provést způsobem zvoleným při objednávání na elektronickém objednávkovém formuláři.
 3. aktuálně dostupné předplacené způsoby platby v E-shopu jsou dostupné na adrese https://www.matemundo.cz/cz- platby.html.

§ 5 Doručení

 1. V elektronickém objednávkovém formuláři si zákazník vybere způsob doručení zaškrtnutím provedené volby.
 2. V případě nevyzvednutí zboží zákazníkem, v důsledku čehož bude zboží vráceno prodávajícímu - může prodávající odstoupit od kupní smlouvy po zavolání zákazníka na e-mail uvedený v nákupním procesu plnit smlouvu. Odstoupení od smlouvy se provádí prohlášením Zákazníkovi ve formě e-mailové zprávy.
 3. V situaci uvedené v bodě 2 je Prodávající povinen neprodleně vrátit Zákazníkovi platbu přijatou za Zákazníkem zakoupené Zboží.
 4. Aktuálně dostupné způsoby doručení v E-shopu jsou dostupné na adrese https://www.matemundo.cz/eng-delivery .html.

§ 6 Odstoupení od smlouvy – elektronický formulář pro vrácení

 1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu o prodeji na dálku, může od ní do 14 dnů odstoupit bez udání důvodu. V případě odstoupení od smlouvy o prodeji na dálku - smlouva se považuje za neuzavřenou.
 2. Fyzický podnikatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v odstavcích 6 a 7 těchto podmínek. Pokud se v odstavcích 6 a 7 těchto obchodních podmínek vztahuje na spotřebitele, rozumí se jím také fyzická osoba podnikatel.
 3. V případě odstoupení od smlouvy ponese Spotřebitel pouze přímé náklady na vrácení Zboží.
 4. Prohlášení spotřebitele musí jasně vyjadřovat jeho vůli odstoupit od smlouvy, zejména spotřebitel může:
  1. použijte elektronický formulář pro vrácení, který je k dispozici na webových stránkách internetového obchodu: https://www.matemundo.cz/returns -open.php.
  2. odstoupit od smlouvy prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou 2 – zasláním na adresu sídla prodávajícího.
  3. Prodávající neprodleně potvrdí na trvalém nosiči skutečnost, že přijal prohlášení o odstoupení od smlouvy podané způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2.
 5. K dodržení lhůty postačí odeslání výpisu před jeho uplynutím.
 6. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:
  1. u smlouvy, při jejímž plnění Prodávající dodává Zboží, je povinen převést jeho vlastnické právo - převzetím Zboží Spotřebitelem nebo třetí osobou jinou než dopravcem určeným Spotřebitelem a v v případě smlouvy, která:
   1. zahrnuje více položek, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech – od převzetí poslední položky, šarže nebo části;
   2. spočívá v pravidelném doručování zboží po stanovenou dobu – od převzetí první položky;
  2. u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy.
 7. Formulář prohlášení o odstoupení od smlouvy (příloha č. 2 těchto Pravidel) a informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (Příloha č. 1 těchto Pravidel) se poskytují v elektronické podobě.
 8. V případě odstoupení od Smlouvy o poskytování Digitálního obsahu nebo Digitální služby může Prodávající zabránit Spotřebiteli v dalším užívání Digitálního obsahu nebo Digitální služby, zejména tím, že Spotřebiteli znemožní přístup k Digitálnímu obsahu popř. Digitální služba.
 9. V případě odstoupení od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby spotřebitel přestane digitální obsah nebo digitální službu používat a zpřístupňovat je třetím stranám.
 10. Právo na odstoupení od smlouvy o prodeji na dálku se nevztahuje na smlouvy uvedené v článku 38 zákona ze dne 30.05.2014. (Sbírka zákonů z roku 2019, bod 134) o právech spotřebitelů, mimo jiné smlouvy:
  1. za poskytování služeb, za které je Spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud Prodávající provedl službu v plném rozsahu s výslovným a předchozím souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován, že po plněním Prodávajícího ztrácí právo od smlouvy odstoupit a toto bere na vědomí.
  2. ve kterém cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a ke kterým může dojít před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. jehož předmětem plnění je věc, která není prefabrikovaná, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo určená k uspokojení individuálních potřeb spotřebitele;
  4. jehož předmětem plnění je věc dodávaná v uzavřeném obalu, kterou po otevření nelze vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
  5. na dodávku zvukových nebo obrazových nahrávek nebo počítačových programů dodávaných v uzavřených obalech, pokud je obal po dodání otevřen;
  6. dodání Digitálního obsahu nedodaného na hmotném nosiči, za který je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající zahájil plnění s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován plnění, že po splnění Prodávajícího Spotřebitel ztratí právo na odstoupení od smlouvy a toto bere na vědomí;
  7. jehož předmětem je věc podléhající rychlé zkáze nebo věc, která má krátkou dobu použitelnosti a jejímž předmětem plnění jsou věci, které jsou svou povahou po dodání neoddělitelné od jiných věcí;
  8. pro dodávku novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
  9. uzavřeno veřejnou dražbou;
  10. za poskytování ubytování pro jiné než bytové účely, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby související s volným časem, zábavou, sportovními nebo kulturními akcemi, pokud je ve smlouvě stanoven den nebo období plnění služby;
  11. je-li předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána v době uzavření kupní smlouvy, k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvy na trhu, nad nimiž obchodník nemá kontrolu;

§ 7 Účinky odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o prodeji věci vrátí spotřebiteli všechny platby, které spotřebitel uhradil, včetně nákladů na dodání, odpovídající výši nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím.
  1. Náhrada plateb bude provedena stejným způsobem platby, který používá spotřebitel.
  2. Pokud spotřebitel za účelem uplatnění práva na odstoupení od smlouvy použije elektronický formulář pro vrácení zboží, budou mu finanční prostředky vráceny zvoleným způsobem a na bankovní účet uvedený spotřebitelem.
  3. Pokud prodávající nenabídl, že si zboží od spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení platby přijaté od spotřebitele, dokud neobdrží zboží zpět nebo dokud spotřebitel nedoloží doklad o jeho vrácení, podle toho, co nastane první.
 2. Prodávající může spotřebiteli nabídnout, že si zboží od spotřebitele vyzvedne sám. Pokud však prodávající takovou nabídku neučinil - spotřebitel by měl vrátit věc prodávajícímu (nebo osobě pověřené prodávajícím k jejímu vyzvednutí) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. smlouva. Pro dodržení lhůty postačí vrátit věc před jejím uplynutím. Zboží, které Spotřebitel vrací, zašlete na adresu sídla Prodávajícího.
 3. Spotřebitel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty Zboží v důsledku jeho použití nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování Zboží.
 4. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je digitální obsah nebo digitální služba poskytnuta výměnou za zaplacení ceny a nesoulad digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou je nepodstatný.
 5. Prodejce může požádat o vrácení hmotného média, na kterém digitální obsah dodal, do 14 dnů od obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Spotřebitel nosič okamžitě a na náklady prodávajícího vrátí.
 6. Prodejce je povinen vrátit cenu pouze za tu část, která odpovídá Digitálnímu obsahu nebo Digitální službě, která není v souladu se smlouvou, a Digitálnímu obsahu nebo Digitální službě, jejíž povinnost poskytnout odstoupení od smlouvy odpadla. smlouvy.

§ 8 Stížnost

 1. Reklamaci vady zboží nebo nesouladu zboží s uzavřenou smlouvou o prodeji na dálku lze uplatnit:
  1. prostřednictvím elektronického formuláře stížnosti;
  2. písemně na adresu sídla prodávajícího nebo e-mailem na info@matemundo.cz.
 2. V oznámení je nutné specifikovat vadu, kterou má dle názoru Kupujícího Zboží, nároky vůči Prodávajícímu, a je-li to možné - uvedenou vadu doložit a doložit doklad o koupi Zboží v internetový obchod. Prodávající odpoví na reklamaci do 14 dnů od jejího obdržení. Pokud se ve výše uvedené lhůtě nevyjádří, má se za to, že reklamaci uznal. Odpověď na reklamaci poskytne prodávající kupujícímu písemně nebo na trvalém nosiči.
 3. Kroky, které musí Kupující učinit za účelem uplatnění reklamace, včetně způsobu doručení reklamovaného Zboží Prodávajícímu, jsou uvedeny v různých fázích elektronického formuláře reklamace.
 4. V případě, že Prodávající uzná reklamaci jako oprávněnou: náklady na výměnu, opravu včetně nákladů na dopravu spojené s reklamací Zboží nese Prodávající.
 5. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, stejně jako Fyzickému podnikateli, za rozpor zboží se smlouvou o prodeji na dálku podle zásad, které vyplývají ze zákona ze dne 30.05.2014 o právech spotřebitele.
  1. Prodávající odpovídá za nesoulad zboží s kupní smlouvou uzavřenou na dálku v době jeho dodání a zveřejněnou do dvou let od této doby, ledaže by doba použitelnosti zboží stanovená Prodejce, je delší.
  2. Prodejce opraví nebo vymění Zboží do 14 dnů od uznání reklamace. Náklady na opravu nebo výměnu, včetně zejména nákladů na poštovné, přepravu, práci a materiál, nese Prodávající.
  3. Spotřebitel dá zboží k opravě nebo výměně k dispozici prodávajícímu. Prodávající odebere Zboží na vlastní náklady. 6.
 6. Prodávající dodá Zboží bez vad a odpovídá Podnikateli za vady zakoupeného Zboží ve smyslu občanského zákoníku.
 7. Dodání digitálního obsahu nebo digitální služby spotřebiteli nebo fyzickému podnikateli bude probíhat v souladu se zásadami, které vyplývají ze zákona ze dne 30.05.2014 o právech spotřebitelů.
  1. Digitální obsah se považuje za dodaný, když byl digitální obsah nebo prostředky umožňující přístup k digitálnímu obsahu nebo stahování digitálního obsahu zpřístupněny spotřebiteli nebo na fyzickém či virtuálním zařízení, které spotřebitel si pro tento účel nezávisle vybral, nebo když k němu spotřebitel nebo takové zařízení přistoupilo.
  2. Digitální obsah se považuje za dodaný, když k němu spotřebitel nebo fyzické či virtuální zařízení, které si spotřebitel pro tento účel nezávisle vybral, získal přístup.
  3. Prodejce uvede digitální obsah nebo digitální službu do souladu se smlouvou do 21 dnů od okamžiku, kdy je prodávající informován spotřebitelem o rozporu se smlouvou, a to bez nepřiměřených obtíží pro spotřebitele, přičemž vezme v úvahu jejich povaha a účel, ke kterému se používají. Náklady na uvedení Digitálního obsahu nebo Digitální služby do souladu se Smlouvou ponese Prodávající.

§ 9 stanovisek

 1. Názor na vyřízení objednávky nebo názor na Položku lze odeslat během návštěvy online obchodu kliknutím na rozhraní vedle Položky nebo kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu. Přidání názoru je dobrovolné a bezplatné. Zákazník může v rámci objednávky zadat pouze jedno hodnocení. 2.
 2. V hodnocení může zákazník přiřadit hodnocení hvězdičkami od 1 do 5 a přidat slovní komentář omezený na 65535 znaků.
 3. Hodnocení jsou uložena a veřejně zobrazena na webových stránkách internetového obchodu a také na webových stránkách https://zaufaneopinie.idosell.com a https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Prodávající ověří Stanoviska pomocí e-mailové adresy, která byla použita v procesu nákupu předmětného Zboží. Názor, který zadá osoba pomocí e-mailové adresy, která byla použita v nákupním procesu - je na stránkách Obchodu označen komentářem "názor potvrzený nákupem". Jakýkoli jiný názor je označen jako „názor nepotvrzený nákupem“.
 5. Prodejce může publikovat Názory na dané Zboží ze svých jiných online obchodů.
 6. Prodejce nezmění Názory, pokud jde o jejich obsah ani udělené hvězdičky.
 7. Za obsah stanoviska je odpovědný pouze kupující. Prodávající si vyhrazuje právo smazat názor za podmínek zákona a těchto obchodních podmínek.
 8. Poskytování informací, které jsou nepravdivé, zavádějící, vulgární, agresivní, urážlivé nebo zjevně nemorální, je zakázáno. Je také nepřijatelné nahrávat obsah, který je nezákonný, porušuje práva třetích stran nebo představuje akt nekalé soutěže. 9.
 9. Zákazník se zavazuje neumisťovat obsah, který obsahuje odkazy na externí webové stránky, má propagační nebo reklamní charakter nebo obsahuje osobní údaje třetích stran.
 10. Obsah hodnocení může být na výslovnou žádost zákazníka skryt před ostatními uživateli obchodu, ale udělené hvězdičkové hodnocení bude zahrnuto do celkového hodnocení obchodu a zboží.

§ 10 Duševní vlastnictví

 1. Zákazník prohlašuje, že nemá nárok na žádná práva, včetně autorských práv nebo souvisejících práv k jím zveřejněným hodnocením a prohlášením, s výjimkou práva používat Internetový obchod způsobem uvedeným v Podmínkách a Podmínky. Zákazník nemá nárok na žádná práva na záznam, reprodukci, zpřístupnění, zveřejnění nebo šíření obsahu, pokud takové právo nevyplývá z ustanovení zákona nebo těchto podmínek.
 2. Zákazník není oprávněn jakkoli zasahovat do obsahu, zejména obsahu, struktury, formy, grafiky, mechanismu fungování či jiných prvků Internetového obchodu.
 3. Vložením Názorů do Internetového obchodu, které představují díla ve smyslu zákona ze dne 4. 2. 1994 o autorských právech a právech souvisejících - Klient uděluje Prodávajícímu nevýhradní a bezúplatnou, časově a teritoriálně neomezenou licenci , tato díla prodávajícím užít, spolu s právem na udělení sublicence, která zahrnuje zpřístupnění díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup na místě a v čase, který si sám zvolí ( internet). Licence se uděluje pro všechny oblasti využití známé v době jejího udělení, zejména pro následující oblasti využití:
  1. v oblasti záznamu a rozmnožování díla jakoukoliv technikou - zejména tiskem, reprografií, magnetickým záznamem, digitální technikou, t.j. použitím jakékoliv techniky na jakémkoli audiovizuálním nebo obrazovém nosiči, zejména na audiovizuálních discích, CD, počítačích disku, v multimediální síti včetně internetu a souvisejících on-line služeb a množení, nahrávání, používání na internetu, reklama, množení záznamu v elektronické podobě v paměti počítače a v interních a externích sítích,
  2. použití celku nebo fragmentů nebo jakýchkoli prvků díla s možností provádění úprav vyplývajících z povahy daného online média - ve všech publikacích, zejména online, digitálních, newsletterech a informacích, samostatně nebo v kombinaci s jiná díla nebo fragmenty děl; použití vcelku nebo po částech pro účely propagace a reklamy, zejména ve formě audiovizuální, zvukové, mediální reklamy.
  3. v rámci obchodování s originálem nebo kopiemi, na kterých bylo dílo zafixováno – marketing, půjčování, pronájem originálu nebo kopií,
  4. v rámci šíření díla jiným než výše uvedeným způsobem - veřejné předvádění, vystavování, vystavování, rozmnožování, jakož i vysílání a převysílání, jakož i zpřístupňování díla veřejnosti způsobem umožnit každému, aby k němu měl přístup na místě a v čase, který si zvolí,
  5. použití děl pro propagační a marketingové účely;
 4. smazání Účtu Zákazníkem nebo Názoru podle článku 9, bod 8 nemá vliv na platnost výše uvedené licence.

§ 11. Pravidla prodeje v modelu Subscription.

 1. Elektronická služba ve formě Předplatného může být Kupujícímu poskytnuta Prodávajícím.
 2. Použití Předplatného umožňuje cyklické doručování vybraného Zboží v intervalech určených Zákazníkem, aniž by bylo nutné zadávat následné objednávky, dokud nebude Předplatné dokončeno. Platba za Předplatné se provádí pomocí mechanismu cyklických plateb a pouze prostřednictvím jedné platební karty.
 3. Odhlášením platební karty z předplatného bude předplatné ukončeno. Platba na dobírku není v rámci Předplatného možná.
 4. Kupující vytvoří předplatné výběrem této formy nákupu ve formuláři elektronické objednávky. Potvrzení o vytvoření Předplatného je neprodleně zasláno na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou při první objednávce kupujícího.
 5. Zákazník spravuje předplatné prostřednictvím účtu podle dostupných možností. Předplatné lze ukončit také kontaktováním podpory obchodu info@matemundo.cz.
 6. Předplatné je na dobu neurčitou. Předplatné lze kdykoli ukončit.
 7. Prodávající je oprávněn v průběhu Předplatného měnit ceny Zboží, o čemž bude Kupující informován v e-mailové korespondenci uvedené v bodě. 8.
 8. Prodávající zašle kupujícímu e-mail o vytvoření objednávky předplatného s uvedením jejího předmětu, množství, ceny, data dokončení a termínu plánovaného čerpání prostředků z karty. Prodávající dále informuje Kupujícího o možnosti ukončit Předplatné přiložením odkazu a datem, do kterého toto nabude účinnosti. Zákazníkovi není možné zaplatit Objednávku předplatného jiným způsobem než prostřednictvím připojené platební karty.
 9. Pokud je pokus o odepsání částky z platební karty neúspěšný, bude zákazník informován e-mailem, že platbu nelze vyzvednout. Možné důvody, proč nelze platbu strhnout, jsou: nedostatek prostředků na platební kartě, vypršení platnosti karty nebo technické problémy.
 10. Vypršení platnosti karty spojené s předplatným bude mít za následek ukončení předplatného.
 11. Objednávka předplatného bude splněna až po úspěšném odepsání částky z platební karty.
 12. Prodávající má právo zrušit objednávku předplatného, o čemž bude kupujícího informovat e-mailem nebo telefonicky.
 13. Zákazník bude informován e-mailem nebo telefonicky o nemožnosti splnění Objednávky předplatného, zejména z důvodu nedostatku Zboží na skladě Prodávajícího. V této situaci se může změnit datum dokončení Objednávky předplatného, stejně jako následujících.

§ 12 Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky použití jsou účinné od 17. července 2020.
 2. V případě, že některé z ustanovení těchto obchodních podmínek bude změněno nebo zrušeno rozhodnutím příslušného orgánu nebo soudu, zbývající ustanovení zůstanou v platnosti a jsou závazná pro prodávajícího a zákazníka.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Jakékoli dohody uzavřené před datem vstupu nových předpisů v platnost se provádějí na základě předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.
 4. Právo použitelné pro řešení jakýchkoli sporů souvisejících s Podmínkami je polské právo. Tyto spory bude řešit místně příslušný obecný soud. Zákazník, který je Spotřebitelem, může využít i mimosoudní způsoby vyřizování stížností a uplatnění reklamací. Veškeré informace o mimosoudních způsobech vyřizování stížností a uplatňování nároků lze získat na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: www.uokik.gov.pl. Zároveň bychom vás rádi informovali, že uvedená jednání jsou dobrovolného charakteru a obě strany s nimi musí souhlasit.
 5. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 vás informujeme, že platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR) je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR je webová stránka na jednom místě pro spotřebitele a obchodníky, kteří hledají mimosoudní řešení sporu ohledně smluvních závazků vyplývajících z online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

§ 13. Příloha 1 – Informace týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

 1. Pro spotřebitele a fyzického podnikatele máte právo na odstoupení od smlouvy za následujících podmínek.
  Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech:
  1. v případě kupní smlouvy ode dne, kdy převezmete zboží nebo kdy zboží převezme vámi určená třetí strana jiná než dopravce;
  2. v případě smlouvy, která zahrnuje povinnost převést vlastnické právo k několika věcem, které jsou dodávány odděleně ode dne, kdy získáte do vlastnictví poslední věc nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce a označená získáte vlastnictví poslední položky;
  3. v případě smlouvy, která stanoví převod vlastnictví k věcem, které jsou dodávány ve splátkách nebo po částech, ode dne, kdy získáte do vlastnictví poslední splátku nebo část, nebo kdy třetí strana jiná než dopravce a označená tím, že získáte vlastnictví poslední splátky nebo části;
  4. v případě smluv o pravidelném doručování zboží po stanovenou dobu ode dne, kdy získáte do vlastnictví první zboží nebo kdy třetí strana jiná než dopravce, kterou jste určili, získá vlastnictví první dobrý;
  5. v případě smluv o poskytování služeb nebo digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, ode dne uzavření smlouvy.
 2. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat, tj.: Venusti sp. z o.o., Ostrowskiego 9/508, 53-238 Vratislav, tel +420 554 144 665, info@matemundo.cz svého rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e. -mail).
 3. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.
 4. Můžete také vyplnit elektronický formulář pro vrácení zboží dostupný na webových stránkách internetového obchodu: https://www.matemundo .cz/returns-open.php. Pokud využijete tuto možnost, zašleme vám neprodleně potvrzení o přijetí vašeho oznámení o odstoupení na trvalém nosiči.
 5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, stačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 6. V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jsme od Vás přijali, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z Vaší volby jiného druhu dodání než námi nabízený nejlevnější typ standardního doručení), bez prodlení a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit své právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vrátíme pomocí stejného platebního prostředku, jaký jste použili při původní transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili jinak.
 7. V případě smluv zahrnujících převod vlastnictví k položce, kde jsme nenabídli vyzvednutí položky v případě odstoupení od smlouvy – zadržíme náhradu, dokud věc neobdržíme nebo dokud nám neposkytnete důkaz o jeho návrat, podle toho, která událost nastane dříve.
 8. Vrácenou položku zašlete zpět na adresu: Venusti sp. z o.o., Ostrowskiego 9/508, 53-238 Vratislav neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty. Budete muset nést přímé náklady na vrácení položky.
 9. vzhledem k váze a rozměrům Zboží může být v případě odstoupení od smlouvy vrácení Zboží spojeno s vyššími náklady než běžné poštovní doručení. Pokud si přejete využít služeb kurýrních společností, může být nutné zaslat zásilku na paletě, což je dražší než běžné poštovní zásilky.

§ 14. Příloha 2 – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

pixel