Doporučovaný od 1 900,00 Kč
V nákupním seznamu od
Vytvořte nový nákupní seznam

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - www.matemundo.cz

1. Základní ustanovení
Tyto všeobecné podmínky se vztahují na služby poskytované internetovým obchodem "MateMundo“ na stránkách www.matemundo.cz., provozovaným firmou Venusti sp. z o.o. - se sídlem Ostrava - ul. Ostrowskiego 9/508, 53-238 Wrocław, NIP: CZ685697641 (dále jen prodávající).

2. Zboží
Zboží dělíme na kategorie:
- čerstvé potraviny
- balené potraviny

Každá položka má své specifikace (kód výrobku, název, cenu za jednotku, druh balení, trvanlivost…), které jsou uvedeny na obalu výrobku.
Z hlediska záručních podmínek jde o dvě základní kategorie:
a. čerstvé (v drtivé většině případů je potřeba výrobky uchovávat v rozmezí teploty 4–8 st. Celsia a po celou dobu přepravy neporušit tzv. řetězec chladu). Jedná se především o dorty a koláče. Kupující je povinen skladovat zboží dle podmínek uvedených výše. V případě nedodržení této podmínky nebude brán na jakékoliv reklamace zřetel.

b. balené – Každá položka má rozdílnou trvanlivost a vždy je vyznačena minimální trvanlivost na obalu. Kupující je povinen skladovat zboží dle podmínek uvedených na obalu. V případě nedodržení této podmínky nebude brán na jakékoliv reklamace zřetel.

3. Ceny
Prodávající prodává zboží za nabídkové ceny včetně daně z přidané hodnoty. Uzavřením objednávky vyjadřuje kupující svůj souhlas s cenou. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Ceny jednotlivých výrobků můžou být sníženy na základě objednaných objemů.

Ceny jsou platné, není-li uzavřena zvláštní dohoda, v Kč, v místě odběru, se zákonným DPH. Dopravné a balné jsou účtovány zvlášť včetně DPH.

4. Nabídky
Nabídky prodejce jsou nezávazné. Jakékoliv ústní či jiné dohody se stávají závaznými teprve po jejich potvrzení smluvenou formou elektronických úkonů prostřednictvím webového obchodu (internet) a elektronické pošty (e-mail) nebo písemně. Všechny podklady, náležející k nabídce, jako jsou obrázky, kresby, váhové a rozměrové údaje jsou jen přibližnými údaji, pokud nejsou prohlášeny jednatelem prodávajícího výslovně a písemně za závazné.

5. Objednávkový systém
Objednávku kupující provádí prostřednictvím internetového obchodu www.candy-store.cz. Do objednávkového systému vstupuje buď jako nepřihlášený uživatel nebo formou přihlášení na webových stránkách pod přiděleným uživatelským jménem a heslem. Přístup obdrží kupující na základě registrace do systému následně e-mailem. V momentě uskutečnění objednávky obdrží kupující e-mailem potvrzení o přijetí objednávky a její rekapitulaci. Následně je informován o stavu zpracování objednávky.

6. Termíny dodání
Zákazník je informován mailem případně telefonicky o stavu vyřízení objednávky. Při využití služeb smluvního dopravce je objednávka doručena v rozmezí 4 až 5 pracovních dnů do České republiky a v rozmezí 4 až 7 pracovních dnů na Slovensko.

Rozvoz čerstvých potravin – pokud objednávka obsahuje zboží klasifikováno jako čerstvě zboží (zboží z sekce „čerstvé pochoutky“ bude zboží dopraveno vlastní dopravou nebo kurýrní službou. Ohledně přesné ceny a dodací lhůty se prodávající spojí s kupujícím telefonicky nebo e-mailem.

V případě objednávek nadstandardního charakteru (speciální zboží, velké množství atd.) je předpokládaná delší doba přípravy a s tím spojené prodloužení termínu první možné dodávky. Každá takováto objednávka je konzultována telefonicky nebo e-mailem.

7. Potvrzení objednávky
V momentě odeslání objednávky obdrží kupující e-mailem zprávu, která potvrzuje přijetí objednávky ke zpracování. Na případné chybějící zboží oproti objednávce bude kupující upozorněn. Tento okamžik se považuje za vznik smlouvy na dodávku zboží v potvrzeném rozsahu.

8. Platba
Minimální hodnota nákupu je 0,- Kč s DPH, bez dopravy a balného.

Kupující může platit za zboží následujícími způsoby:
a. hotově při osobním převzetí
Kupující po překontrolování a převzetí zboží uhradí cenu dodávky v hotovosti proti dokladu o zaplacení (např. v příslušné kolonce na dodacím listu).

b. bankovním převodem
Tento způsob platby se uskuteční před odesláním on line objednávky, následně kupující obdrží potvrzení mailem o uskutečněné objednávce a provedené platbě.

c. Dobírkou
Při dodání zboží smluvím přepravcem je možné platit hotově při převzetí zboží. Platbu dobírkou lze zvolit pouze u objednávek nad 300Kč.

Stanovení způsobu placení je nedílnou součástí potvrzení objednávky.

9. Storno objednávky
V případě, že se kupující z jakýchkoliv důvodů rozhodne objednávku stornovat, musí o tom bezodkladně telefonickou a písemnou formou informovat prodávajícího. Pokud je objednávka stornována nejpozději 24 hodin před jejím doručením nevztahují se na ni žádné storno poplatky. V případě storna objednávky nižšího než 24 hodin je kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 50% hodnoty zboží.

V případě odmítnutí převzetí zboží bez důvodu na straně kupujícího, je povinen kupující mimo povinnosti uhradit dodávku v plné výši, uhradit také penále ve výši 30% z ceny dodávky. Se zbožím je prodávající poté oprávněna naložit podle své úvahy k zabránění vzniku dalších škod.

10. Storno objednávky ze strany prodávajícího
1.Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží přestane v době vyřizování objednávky vyrábět, dovážet na český trh nebo se výrazně zvýší jeho cena. V těchto případech bude ovšem kupující telefonicky kontaktován a bude mu nabídnuta náhrada v podobě výrobku srovnatelného cenou i gramáží objednanému výrobku. Pokud kupující na tuto nabídku nepřistoupí bude výrobek z objednávky vyjmut.

11. Vlastnické právo
Strany si výslovně smluvily, že kupující má nabýt vlastnického práva teprve úplným zaplacením kupní ceny. Za úplné zaplacení kupní ceny se považuje úhrada kupní ceny včetně DPH předáním hotovosti prodávajícímu. Při bankovním převodu se považuje zaplacení až po přijmutí platby bankou prodávajícího.

Odchylně od úpravy obchodního zákoníku si strany sjednávají, že třetí osoby nenabývají vlastnické právo v případě, kdy prodávající dosud není vlastníkem prodávaného zboží a předá toto zboží třetím osobám.

Za tím účelem je povinen kupující v případě, že z jakýchkoliv důvodů předá dosud nezaplacené výrobky prodávajícího třetím osobám, uvést písemně, že není vlastníkem dodávaného zboží. Třetí osoba tak musí vědět, že prodávající není vlastníkem a že není ani oprávněn zbožím nakládat za účelem jeho prodeje. Třetí osoba nemůže nabýt v takovém případě vlastnictví zboží a je povinna strpět jeho odebrání v případě jeho nezaplacení v prodloužené lhůtě určené firmou. Kupující ve vztahu k prodávajícímu nese veškeré důsledky odebrání zboží třetím osobám, zejména z hlediska možných přerušení provozu, náhrady škody, bezpečnosti práce apod. Kupující se rovněž stává ručitelem vedle prodávajícího v případě, že třetí osoba uplatní náhradu.

Současně v případě, že zboží prodávajícího, které dosud nebylo zaplaceno, předá kupující třetí osobě, postupuje svou pohledávku vůči třetí osobě za toto zboží okamžikem uplynutí dodatečné lhůty stanovené prodávajícím podle předchozích ustanovení prodávajícímu, která je oprávněna uplatnit požadavek na úhradu přímo u třetí osoby.

12. Reklamace
U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující - nepodnikatel - fyzická osoba podle Obč. zák. právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. V případě potravin 8 dnů.

a. opožděná dodávka
Pokud k opožděné dodávce dojde z těchto důvodů:
- havárie vozidla přepravce ze země původu
- havárie vozidla dopravce v rámci regionu
- složité klimatické a povětrnostní podmínky (sníh apod.)

nenese prodávající odpovědnost za zpoždění dodávky, avšak pokud k opožděné dodávce dojde z důvodu špatné organizace logistiky nese prodávající odpovědnost za zpoždění a v případě opakujícího se případu nabídne kupujícímu kompenzaci.

b. chybějící zboží
Prodávající upřednostňuje dodržení termínu dodávky před kompletním vykrytím objednávky. Z tohoto důvodu může ve výjimečných případech dojít k částečnému nebo i celému nevykrytí objednávky v některých položkách z důvodu nevykrytí objednávky výrobcem. Prodávající bude vždy na skutečnost o nevykrytí objednávky informován. Informace bude obsažena v dodacím listě a faktuře, kterou dostává kupující. V případě, že zákazník zaplatí plnou částku za objednávku a při doručení se zjistí, že není objednávka kompletní, bude zákazníkovi vrácena částka za chybející zboží prostřednictvím bankovního převodu nebo refundace hotově na některé z poboček.

c. vadné zboží
Vzhledem k charakteru potravinářského zboží se kupujícímu doporučuje obdržené zboží sensoricky a kvalitativně posoudit na místě. Pokud zboží z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje (jiné množství, jiné balení, jiný výrobek než objednaný, jiná kvalita, jiné datum expirace….) je povinen o tom neprodleně informovat odpovědného zástupce prodávajícího. V případě vracení zboží je nutné sepsat reklamační list s uvedením všech zjištěných skutečností. Na základě uznaného reklamačního listu bude kupujícímu vrácena celá částka reklamovaného zboží. Reklamované zboží musí být zabaleno do vhodného přepravního obalu, protože prodejce neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

13. Vyšší moc
Události vyšší moci, podmínky vzniklé v rámci pracovních sporů a nepředvídatelných událostí, které dodávku zřejmě ztěžují nebo znemožňují (např. požár, poruchy strojů a zařízení, nedostatek energií a surovin, měnové a obchodněpolitické události a obecné zásahy vyšší moci, poškození dopravních cest atd.) přičemž je lhostejno, zda tyto události ovlivnily nás nebo naše dodavatele, nám dávají právo prodloužit termín dodávky o dobu, odpovídající těmto vlivům.

V případě těchto nepředvídaných událostí, pakliže mohou významně změnit hospodářský význam nebo způsobilost účelu dodávky, máme právo, i když to nebylo to předem písemně dohodnuto, od smlouvy částečně nebo zcela odstoupit.

pixel